TYDLIGa placering

Våra investeringsrådgivare ger dig rådgivning rörande värdepappersfonder, alternativa investeringsfonder samt portföljförvaltning på Tydligadepåer. Vi möter dig där du är, vare sig det gäller befintliga lösningar eller i uppgiften att komma igång.

 

1. 

kartläggning

Era behov och önskemål är utgångspunkten. Med hänsyn tagen till den, er ekonomiska situation och nuvarande lösningar, utformar våra investeringsrådgivare ett underlag för vidare analys.

2. 

rådgivning

Det är nu tydligt vad ni behöver och önskar. Dessutom visar underlaget vilka lösningar ni redan har. Våra investeringsrådgivare går tillsammans med er igenom underlaget och ger utifrån det rekommendationerna som visar vägen för att uppnå ekonomisk trygghet och tillväxt.

3. 

Uppföljning

Livet såväl som den finansiella marknaden är under ständig förändring. Våra investeringsrådgivare tar regelbundet kontakt för att säkerställa att ni fortfarande har de lösningar ni behöver och önskar.

 

 

Tydliga Placeringsrådgivning i Sverige AB (Tydliga Placering), organisationsnummer 556548-5504, erbjuder kunder investeringsrådgivning. Det gör vi genom att vara anknutet ombud till värdepappersbolaget Alpcot AB (Alpcot), organisationsnummer 556963-4180.

Alpcot är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen att verka enligt lagen om värdepappersmarknaden. Investeringsrådgivare hos Tydliga Placering kan under Alpcots tillstånd ge investeringsrådgivning samt tillhandahålla orderförmedling av värdepapper. Alpcot tar då ansvar för denna verksamhet och följer de regler och riktlinjer som råder på värdepappersmarknaden och säkerställer att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till.

Investeringsrådgivare hos Tydliga Placering ger dig rådgivning rörande värdepappersfonder, alternativa investeringsfonder samt portföljförvaltning på Tydligadepåer. Tydligadepåer är depåer framtagna i samarbete mellan Tydliga AB och Alpcot och är så kallade nettodepåer. Det innebär att du som kund betalar ett rådgivningsarvode och att du erhåller eventuella tredjepartsersättningar, ersättningar som annars går till depåinstitutet och/eller rådgivaren. Dessa ersättningar betalas in av Alpcot på din depå.

Tydliga Placeringsrådgivning i Sverige AB, organisationsnummer 556548-5504, är ett dotterbolag till Tydliga AB, organisationsnummer 559072-0834, och därmed en del av Tydliga-koncernen. Tydliga ägs av Free Broker Group i Norden AB, organisationsnummer 559037-5258, som i sin tur ägs till 100% av Tydligas anställda och medlemmar.

Tydliga upphandlar, paketerar och administrerar depå- och försäkringslösningar från samtliga leverantörer på marknaden. Det ger dig som kund bland annat access till över 1500 fonder från världens alla hörn, företagsförsäkringar specifikt anpassade för din verksamhet och personförsäkringar med generösa anslutningsvillkor. I tillägg utvecklar Tydliga även digitala hjälpverktyg och avancerade IT-system.

www.tydliga.se

Dataskyddsförordningen – GDPR – innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Syftet med Dataskyddsförordningen är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Reglerna för Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har som ändamål att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Du upplyses om att Bolaget, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter. För mer information hänvisas till Bolagets integritetspolicy och du får gärna kontakta oss om du har frågor eller vill använda dina rättigheter enligt lag.

Tydliga Placerings integritetspolicy

Alpcot är ansvarigt för eventuell skada som Tydliga Placeringsrådgivning kan orsaka dig som kund. 

Om du som kund är missnöjd eller tycker att någon av våra rådgivare har gjort fel ska du i första hand kontakta din rådgivare. Om du inte kommer överens med din rådgivare och vill framföra ett klagomål görs det till klagomålsansvarig på Alpcot.

Ditt klagomål ska framställas skriftligen. Ange tidpunkter och händelseförlopp så utförligt du kan. Bifoga gärna också de underlag du har i form av avräkningsnotor, korrespondens etc. Detta för att säkerställa att all fakta och bakgrunden till klagomålet kommer med i reklamationen. Ange även ditt krav på ekonomisk ersättning.

Klagomål som kommer till Alpcot behandlas omsorgsfullt och skyndsamt, och målsättningen är att alla ärenden ska besvaras inom fem arbetsdagar. Skulle en utredning av ärendet kräva längre handläggningstid än 14 dagar kommer du få information om detta samt information om hur handläggningen fortskrider. Om vi inte kan tillmötesgå ditt klagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med motivering till detta. Klagomål skickas till den e-post som anges nedan.

Du har möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå, se www.konsumenternas.se. Du kan även vända dig till den kommunala konsumentvägledningen. Om du inte vinner framgång med ditt ärende hos funktionen Klagomålsansvarig hos Alpcot har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se för information om Allmänna Reklamationsnämnden, eller till allmän domstol. Om du vill klaga på ett beslut är det viktigt att du gör det så snart som möjligt.

 

Kundklagomål Tydliga Placeringsrådgivning

Klagomålsansvarig: Gustav Spetz, Alpcot

E-post: klagomal@alpcot.se